10.4.2018 IT2018 – uudistus, käyttöönotto ja GDPR
Aika: 10.04.2018, 08:30-11:00
Paikka: Eteläranta 10

Yleiset toimialaehdot on päivitetty!

IT2015:stä siirrytään käyttämään IT2018 sopimusehtopakettia. Mikä päivittyi, mikä muuttui, mitä kokonaan uutta tuli? GDPR-liite suurimpana yksittäisenä uutuutena.

Tilaisuudessa IT2018-ehtopaketin uudistuksen esittelee sopimusehtojen uudistuksen asiantuntijaryhmässä mukana olleet Terho Nevasalo (HPP asianajotoimisto), Arto Lindfors (Fondia) sekä Kimmo Rekola (Castrén & Snellman).

Puhujat

Terho-Nevasalo-240x240 (1)

Terho Nevasalo

Ter­ho Ne­va­sa­lo on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia-alan oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä sekä im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen sekä tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hän työs­ken­te­lee osa­na toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mää vas­tuu­alu­ee­naan ICT -alaan liit­ty­vät toi­mek­sian­not, jois­ta hä­nel­lä on noin 15 vuo­den ko­ke­mus.

Ter­ho neu­voo asiak­kai­ta tie­to­jär­jes­tel­mä­han­kin­nois­sa ja muis­sa säh­köi­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa. Hä­nel­lä on laa­ja ko­ke­mus eri­lai­sis­ta tie­to­jär­jes­tel­mien han­kin­ta- ja yl­lä­pi­to­so­pi­muk­sis­ta, li­sens­si­so­pi­muk­sis­ta sekä muis­ta ICT-alan so­pi­muk­sis­ta sekä ti­laa­jan että toi­mit­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta. Li­säk­si hä­nel­lä on ko­ke­mus­ta laa­jois­ta tie­to­tur­va- ja tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töön liit­ty­vis­tä pro­jek­teis­ta ja ICT-alaan liit­ty­vis­tä oi­keu­den­käyn­neis­tä. Ai­kai­sem­min hän on työs­ken­nel­lyt kon­sul­toin­tiy­ri­tys KPMG:llä la­ki­mie­he­nä vas­taa­van­lai­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä.

arto lindfors

Arto Lindfors

Senior Legal Counsel

Fondiaani vuodesta 2006, asianajoa jo kuutisentoista vuotta takana. Aloitin urani Suomen entisessä pääkaupungissa, jossa myös opiskelin. Opintojen jälkeen varatuomariksi ja oman toimiston kautta Roskikselle ja sieltä Fondiaan.

Vastaan paitsi asiakkaidemme juridiikasta, myös siitä että fondiaanien ammattitaito pysyy iskussa eli järjestelen koulutuksia, vastaan osaamisen ylläpidosta ja koulutan itsekin. Sydäntä lähinnä on sopimus- ja työoikeus, vahvinta osaaminen on IT- ja IP-asioissa. Riitojen ratkominen silloin tällöin on tämän ammatin etuja ja muistuttaa, mistä juridiikassa on kyse. Nautin työskentelystä innovatiivisten asiakkaiden ja vastapuolten kanssa niin myötä kuin vastamäessäkin ja istun myös muutamien pörssiyhtiöiden management boardeissa.