7.4.2020: Korona I Miten varautua maksu- ja sopimushäiriöihin – onko käsillä force majeure?
Aika: 07.04.2020, 09:00-10:00
Paikka: ONLINE

Mietityttävätkö yrityksen vastuut ja velvollisuudet korona-aikana?

Koronavirus Covid-19 aiheuttaa haasteita monella rintamalla. Liikemaailma on monin paikoin pysähdyksissä ja myös niihin liittyvät rahavirrat. Sopimukset ja niihin liittyvät velvoitteet eivät lakkaa viruksista johtuen, vaan säilyvät voimassa lähtökohtaisesti. Yrittäjän näkökulmasta palvelut on tuotettava ja laskut maksettava sovitusti kuten aiemmin. Mikä avuksi kun kriisin vaikutukset osuvat oman yrityksen kohdalle – voinko vapautua sopimusvelvoitteista?

Käymme studiotilaisuudessa läpi käytännönläheisesti koronaviruksen merkitystä sopimushäiriötilanteissa:

Force Majeure

  • Sopimusvelvoitteiden täyttäminen nykyisessä tilanteessa – onko käsillä force majeure (ylivoimainen este) -tilanne?
  • Miten IT2018 ja JIT2015 -ehdot määrittävät force majeure -tilanteen?
  • Mitä keinoja käytettävissä jos yritys ei pysty suoriutumaan sopimusvelvoitteistaan vallitsevassa tilanteessa?
  • Miten tilanteen pitkittyessä varaudut uusissa sopimuksissa koronaviruksen muodostamiin suoritushäiriöihin?

Kassa tyhjenee eikä tulovirtaa ole – mitä pitää tehdä?

Useiden yritysten liiketoiminta on loppunut koronaviruksen seurauksena, mutta velkojat haluavat edelleen saatavilleen suoritukset. Mitä erityisesti osakeyhtiön johdon ja hallituksen tulisi näissä tilanteissa tehdä?

Miten varaudutaan ja toimitaan seuraavissa tilanteissa:

  • Yhtiön varat eivät riitä velkojen maksuun
  • Miten velkojien kanssa tulisi toimia
  • Kuinka yhtiön hallituksen tulee toimia

Studiossa

Terho Nevasalo

Osakas | HPP Asianajotoimisto Oy

HPP Asianajotoimisto Oy:n osakas, Ter­ho Ne­va­sa­lo on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia-alan oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä sekä im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen sekä tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hän työs­ken­te­lee osa­na toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mää vas­tuu­alu­ee­naan ICT-alaan liit­ty­vät toi­mek­sian­not, jois­ta hä­nel­lä on noin 15 vuo­den ko­ke­mus.

HPP Asianajotoimisto Oy:n teknologiaryhmä avustaa laajasti suomalaisia ja kansainvälisiä ohjelmistotuote- ja palveluyrityksiä. Asiakkaat vaihtelevat startupeista kansainvälisiin ohjelmisto- ja palveluyrityksiin. Asiantuntijoilla on mittava kokemus kansallisista kuin kansainvälisistä sopimusjärjestelyistä, ja ryhmä on avustanut useita asiakkaita kansainvälistymishankkeissa.

Sami Uoti HPP

Sami Uoti

Osakas | Asianajotoimisto HPP Oy

Sami Uoti on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus yrityssaneeraus- ja konkurssiasioista. Hän on toiminut koko asianajouransa aktiivisesti tuomioistuimissa ja avustanut asiakkaita lukuisissa vaativissa rikos- ja siviilioikeudenkäynneissä. Sami on myös kokenut välimies.

Sami on toiminut vuodesta 2013 konkurssiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana.