Aika: 21.11.2018, 08:30-11:30
Paikka: Mannerheimintie 2

Ohjelma

Koulutustilaisuudessa käydään läpi uudistuneita IT2018 sopimusehtoja – mikä muuttui sopimuspaketissa ja miten. Tilaisuudessa selvitetään olennaisimmat ja riskialttiimmat ehdot EJT:n ja EOY:n (asiakaskohtaiset ohjelmistoimitukset ja ylläpitoehdot) sekä ETP:n (pilvipalveluehdot) osalta. Käsittelemme myös sopimusneuvotteluiden olennaisia periaatteita, kuten sitä, miten sopimus syntyy ja päättyy hallitusti. Lisäksi tarkastelemme EHK-liitettä (liite henkilötietojen käsittelyehdoista) ja sen nivoutumista, kun toimituksista- ja palveluista sovitaan IT2018-ehdoilla. Teemme vertailua uuteen JIT2015 ”EHK”-liitteeseen, ja käsittelemme erojen huomioimista palveluiden tuottamisessa. Tervetuloa mukaan!

Aikataulu

08.00–08.30 Aamukahvit ja verkottumista

08.30–08.45 Tilaisuuden avaus

08.45–09.30 Sopimusoikeuden periaatteet ja sopimusneuvottelut
Mitä tulee tietää esimerkiksi tarjousta tehdessä ja siihen liittyvissä sopimusneuvotteluissa? IT2018 YSE ehdot osana sopimusta – mistä yleensä neuvotellaan ja miksi?

tauko

09.45–10.30 IT2018 EJT/EOY –erityisehdot
Mitä tulee huomioida asiakaskohtaisissa ohjelmistoprojekteissa?

tauko

10.40–11.30 ETP- ja EHK-erityisehdot
Vertailua: IT2018 EHK ja JIT2015 ”EHK”

11.30–11.45 Keskustelua päivän aiheista & ohjelma päättyy

Ohjelman jälkeen vapaata keskustelua ja verkottumista!

Puhujat

Terho-Nevasalo-240x240 (1)

Terho Nevasalo

Osakas, asianajaja HPP Asian­ajo­toi­mis­to Oy

Ter­ho Ne­va­sa­lo on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia-alan oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä sekä im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen sekä tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hän työs­ken­te­lee osa­na toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mää vas­tuu­alu­ee­naan ICT -alaan liit­ty­vät toi­mek­sian­not, jois­ta hä­nel­lä on noin 15 vuo­den ko­ke­mus.

Ter­ho neu­voo asiak­kai­ta tie­to­jär­jes­tel­mä­han­kin­nois­sa ja muis­sa säh­köi­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa. Hä­nel­lä on laa­ja ko­ke­mus eri­lai­sis­ta tie­to­jär­jes­tel­mien han­kin­ta- ja yl­lä­pi­to­so­pi­muk­sis­ta, li­sens­si­so­pi­muk­sis­ta sekä muis­ta ICT-alan so­pi­muk­sis­ta sekä ti­laa­jan että toi­mit­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta. Li­säk­si hä­nel­lä on ko­ke­mus­ta laa­jois­ta tie­to­tur­va- ja tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töön liit­ty­vis­tä pro­jek­teis­ta ja ICT-alaan liit­ty­vis­tä oi­keu­den­käyn­neis­tä. Ai­kai­sem­min hän on työs­ken­nel­lyt kon­sul­toin­tiy­ri­tys KPMG:llä la­ki­mie­he­nä vas­taa­van­lai­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä.